Regulamin


Do obowiązków NAJEMCY należy w szczególności:

W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są w szczególności do:

Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń anty kradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków,

Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,

Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

Utrzymywania samochodu w należytej czystości.

Zwrot pojazdu w terminie określonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, z dowodem rejestracyjnym, czystego oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem.

Zakaz palenia w wynajętym samochodzie. W przypadku naruszenia tego zakazu zostanie Najemca zobowiązany do zapłaty kary w wysokości do 3000 złotych.

Zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu do 1 godziny po terminie – bez opłat, 2-6 godzin połowa stawki dziennej, powyżej 6 godzin – naliczenie stawki za kolejną rozpoczętą dobę.

W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się NAJEMCA jest zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z WYNAJMUJĄCYM.W każdym przypadku, gdy doszło do wypadku drogowego lub jakiegokolwiek zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do wezwania Policji.

6. W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, NAJEMCA ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu WYNAJMUJĄCEMU i zawiadomienia Policji.

Wynajmowanego pojazdu nie wolno używać do udziału w zawodach sportowych oraz do nauki jazdy.

NAJEMCA ponosi pełna odpowiedzialność za stan pojazdu od daty wydania do dnia oddania go WYNAJMUJĄCEMU, w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikłych wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, a także za nie przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez zgody WYNAJMUJĄCEGO wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności a gdy takową otrzyma w wypadku awarii NAJEMCA ma obowiązek dostarczenia pojazdu do siedziby WYNAJMUJĄCEGO na własny koszt.

NAJEMCY nie wolno podnajmować pojazdu osobom trzecim, oddawać pojazdu do bezpłatnego używania lub korzystania w innej formie.

W przypadku, gdy NAJEMCA nie jest bezpośrednim użytkownikiem, może oddać pojazd w użytkowanie wyłącznie osobom wskazanym w umowie jako kierowca.

W przypadku, gdy NAJEMCA odda pojazd przed terminem wskazanym w umowie, WYNAJMUJĄCY nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy opłaty (czynszu) za nie niewykorzystany czas wynajmu określony w umowie.

Jeżeli samochód jest wypożyczany na lotnisku pobierana jest jednorazowa opłata określona w cenniku.

NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów (szkód) spowodowanych przez NAJEMCĘ.

Niezależnie od kar umownych wymienionych we wcześniejszych punktach Regulaminu WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do pobrania kar umownych w przypadku:

kradzieży pojazdu gdy nastąpiła ona w sytuacji nieprzestrzegania przez NAJEMCĘ obowiązków, o których mowa w punktach 5 i 6 regulaminu- w wysokości wartości kaucji

nie zwrócenia kluczyków lub dokumentów pojazdu – w wysokości wartość kluczyków lub wartości dokumentów

Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 zł

Nie zwrócenie pilota do alarmu – 200 zł

Brak kołpaka oryginalnego – 80 zł

Brak panelu do radia – 1000 zł

Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika stacji benzynowej + 50% wartości tego paliwa wskazanej w fakturze

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych wyżej w wysokości określonej w cenniku producenta + marża w wysokości 50 % wartości podanej na fakturze

Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 1000 zł

Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 250 zł

Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej – 1000 zł

Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJĄCEGO o nie więcej niż 150 km – 500 zł

Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJĄCEGO powyżej 150 km – 1000 zł

Uszkodzenie pojazdu – całkowita utrata kaucji;

Niezależnie od kar umownych określonych w Regulaminie, NAJEMCA zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej wartość utraconych dochodów WYNAJMUJĄCEGO stanowiących iloczyn dni potrzebnych na odtworzenie utraconych rzeczy i dobowej stawki wynajmu pojazdu.

Wszystkie kary i kwoty stanowiące rekompensatę poniesionych wydatków/szkód WYNAJMUJĄCY ma prawo potrącić z kaucji.

Rozliczenie kaucji następuje:

w przypadku nie stwierdzenia żadnych braków / wad /usterek, skutkujących potrąceniem z kaucji przez WYNAJMUJĄCEGO, w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

w pozostałych przypadkach po całkowitym rozliczeniu kwot podlegających potrąceniu z kaucji.

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego wymaga naprawy lub dodatkowych nakładów uprawnia to WYNAJMUJĄCEGO do dochodzenia poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym utraconego zysku. Zobowiązania te mogą być potrącone z kaucji, jeśli jest wystarczająca i jeszcze nierozliczona.

Niezależnie od kar umownych i wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela na rzecz WYNAJMUJĄCEGO, WYNAJMUJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z tytułu poniesionych szkód, w szczególności tych, które wynikły z powodu nie wywiązania się z obowiązków przez NAJEMCĘ.

Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Waluty obce przeliczane wg kursu dnia sprzedaży NBP.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem i umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.